ALGEMENE VOORWAARDEN

Maak even tijd vrij voor P-AGES Algemene Voorwaarden te lezen.

Gebruiksvoorwaarden van P-ages.com

Laatste herziening: 30 Juni 2021

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van P-ages.com! We zijn blij met u. Dank u voor het kiezen voor onze diensten.

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke juridische voorwaarden die gelden voor iedereen die onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om zowel u als ons te beschermen en om onze diensten mogelijk en voor iedereen nuttig te maken. P-ages biedt uiteenlopende diensten en functies; daarom is een deel van de hierna volgende bepalingen mogelijk niet van toepassing op de diensten waar u gebruik van maakt.

Wij hebben er alle begrip voor dat juridische voorwaarden soms moeilijk te lezen zijn en we hebben dan ook geprobeerd om het u wat gemakkelijker te maken. Als u suggesties hebt over hoe wij ze kunnen verbeteren, neem dan contact met ons op via support@p-ages.com.

  Inleiding

  Onze diensten stellen onze gebruikers in staat om heel eenvoudig een fraaie en functionele online aanwezigheid te creëren, om bedrijven, informatie en ideeën te beheren en te promoten op een plezierige manier – ook zonder kennis van technische zaken of van design. Zoals we hieronder beschrijven, bieden wij onze gebruikers een groot aantal tools en functies voor het maken, publiceren en gebruiken van oogverblindende websites, online platformen voor E-commerce, nieuwsbrieven, galerieën, mediaspelers, mobiele apps en andere online en mobiele applicaties, tools en diensten. De online en mobiele websites en platformen die door onze Gebruikers worden gemaakt, noemen we voortaan gezamenlijk “Gebruikersplatformen”.

  Juridisch bindende overeenkomst

  Deze Gebruiksvoorwaarden van P-ages.com (“Gebruiksvoorwaarden”) en eventuele aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op sommige van onze diensten en functies zoals deze worden aangeboden op de website(s) van P-ages.com (“Website van P-ages”, en gezamenlijk de “Voorwaarden van P-ages” genoemd), vormen samen de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor elke bezoeker of gebruiker (“Gebruiker” of “u”) van de Website van P-ages, alle andere diensten, applicaties en functies die door ons in dit verband worden aangeboden, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle diensten die via de Website van P-ages worden aangeboden, worden gezamenlijk de “Diensten van P-ages” of “Diensten” genoemd.

  De Voorwaarden van P-ages vormen een bindende en afdwingbare juridische overeenkomst tussen uzelf en P-ages.com met betrekking tot het gebruik van alle P-ages-diensten - lees ze dus aandachtig door.

  U mag de Diensten van P-ages alleen bezoeken en/of gebruiken indien u volledig akkoord gaat met de Voorwaarden van P-ages.com. Door het feit dat u Diensten van P-ages gebruikt of u zich hiervoor aanmeldt, geeft u aan en bevestigt u dat u met kennis van zaken instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle andere Voorwaarden van P-ages die van toepassing zijn op het gebruik door uzelf van de Diensten van P-ages. Als u de Voorwaarden van P-ages niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt of er niet volledig mee akkoord gaat, dan dient u de Website van P-ages meteen te verlaten en elk gebruik van onze Diensten te vermijden of stop te zetten. Door gebruik te maken van onze Diensten verklaart u dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, dat te vinden is op https://www.p-ages.com/privacy Police.

  Gebruikersaccount

  Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde onderdelen en functies van de Diensten van P-ags, moet u zich eerst aanmelden en een account maken bij P-ages.

  Indien iemand anders dan uzelf toegang krijgt tot uw Gebruikersaccount en/of de instellingen van uw Gebruikersplatform, dan kan die persoon dezelfde handelingen verrichten als uzelf (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de Diensten van P-ages), wijzigingen aanbrengen aan uw Gebruikersplatform(en) en uw Gebruikersaccount, en alle betreffende juridische voorwaarden aanvaarden, garanties geven en toezeggingen doen en nog veel meer - en al deze activiteiten zullen worden geacht te hebben plaatsgevonden in uw naam en voor uw rekening.

  Wij raden u daarom ten zeerste aan de inloggegevens van uw Gebruikersaccount geheim te houden en alleen toegang te geven aan mensen die u vertrouwt. U blijft immers als enige volledig aansprakelijk voor alles wat er gebeurt op uw Gebruikersaccount en/of uw Gebruikersplatformen (dus ook bijvoorbeeld voor eventuele toezeggingen, garanties en verbintenissen), ook als u daar geen uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven, en voor alle schade, kosten of verliezen die kunnen voortvloeien uit dergelijke activiteiten.

  Bij het registreren van uw Gebruikersaccount en bij het gebruik van de Diensten van P-ages moet u correcte en volledige informatie verstrekken, waarop u de enige en exclusieve rechthebbende bent. Wij raden u ten zeerste aan uw eigen contact- en factuurgegevens (of die van uw bedrijf) op te geven, inclusief een geldig e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens immers gebruiken om de werkelijke en juiste eigenaar van een Gebruikersaccount en/of van Gebruikersinhoud (zoals hierna gedefinieerd) te bepalen.

  In geval van een geschil over de eigendom van een Gebruikersaccount, behouden wij ons het recht voor om naar eigen redelijk inzicht de eigendom van een Gebruikersaccount vast te stellen, al dan niet nadat wij een onafhankelijk onderzoek hebben uitgevoerd. Indien wij echter (naar eigen inzicht) van mening zijn dat wij dit niet kunnen bepalen, dan behouden wij ons het recht voor om dit niet vast te stellen en/of een Gebruikersaccount op te schorten totdat de partijen die de eigendom bestrijden tot overeenstemming zijn gekomen, zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds jegens u of derden. Mogelijk vragen wij documenten op (zoals officiële identiteitsbewijzen of bedrijfsvergunningen) om ons te helpen de eigendom vast te stellen. Wij kunnen ons onder meer baseren op de hieronder beschreven uitgangspunten.
  P-ages gaat ervan uit dat de persoon of entiteit die toegang heeft tot het e-mailadres dat volgens de gegevens van P-ages gekoppeld is aan een Gebruikersaccount waarmee een bepaald Gebruikersplatform of bepaalde Gebruikersinhoud is gemaakt en/of geüpload naar de desbetreffende Dienst van P-ages, de eigenaar is van de Gebruikersaccount, het Gebruikersplatform en/of de Gebruikersinhoud.

  Indien er Betaalde diensten zijn aangekocht via een Gebruikersaccount, dan gaat P-ages ervan uit dat de eigenaar van deze Gebruikersaccount en/of het desbetreffende Gebruikersplatform en/of de desbetreffende Gebruikersinhoud de persoon of entiteit is van wie de betaalgegevens werden gebruikt om deze Betaalde diensten aan te kopen (“Factuurgegevens”). Echter, indien een Gebruikersplatform gekoppeld is aan een externe domeinnaam (hetzij geïmporteerd of aangekocht als onderdeel van bepaalde Betaalde diensten, zoals hierna omschreven) en indien de gegevens van deze domeinregistratie openbaar zijn gemaakt via de P-ages-databank die te raadplegen is via www.P-ages.com of beschikbaar zijn in de administratie van P-ages, dan gaat P-ages er ongeacht het voorafgaande vanuit dat de persoon of de entiteit die vermeld wordt als registrant van deze domeinnaam, de eigenaar is van het desbetreffende Gebruikersplatform. Indien zowel een persoon als een organisatie worden vermeld als domeinregistrant, dan gaat P-ages ervan uit dat de organisatie de werkelijke eigenaar is van de domeinnaam en dus van het Gebruikersplatform dat aan deze domeinnaam gekoppeld is. Indien de Factuurgegevens een andere persoon als eigenaar van het Gebruikersplatform vermelden dan de domeinregistratie, dan gaat P-ages ervan uit dat de persoon die vermeld staat als eigenaar van de domeinnaam die gekoppeld is aan de P-ages-account, de eigenaar is van het Gebruikersplatform.

  Desalniettemin heeft P-ages het recht om de eigendom van Gebruikersinhoud en/of een Gebruikersplatform naar eigen inzicht te bepalen. P-ages kan de bovenstaande uitgangspunten dus negeren indien P-ages geheel naar eigen inzicht van mening is dat een dergelijke conclusie gerechtvaardigd is, op basis van de feitelijke situatie zoals deze door P-ages wordt vastgesteld.

  Uw verplichtingen

  U verklaart en garandeert:
  dat u minstens achttien (18) jaar oud, of zestien (16) jaar oud bent als u een inwoner bent van de Europese Unie (EU) of de leeftijd van meerderjarigheid in uw rechtsgebied bereikt hebt, dat u juridisch gezien de bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebt om de Voorwaarden van P-ages te aanvaarden en dat u zich kunt verbinden namens uzelf of namens de persoon of entiteit waarvoor u de Voorwaarden van P-ages aanvaardt;

  dat u geen ingezetene bent van (of de Diensten van P-ages zult gebruiken in) een land waarin het gebruik van de Diensten van P-ages door de Amerikaanse overheid verboden is, dat u niet voorkomt op de lijst met ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en dat er op u geen andere relevante sanctieregeling van toepassing is;

  dat het land van uw woonplaats en/of het land van vestiging van uw bedrijf het land is dat vermeld staat in de contactgegevens en/of het factuuradres dat u ons hebt meegedeeld;

  dat u er kennis van neemt dat P-ages geen juridisch advies of aanbevelingen verstrekt wat betreft de regelgeving of de vereisten die voor u of uw Eindgebruikers van toepassing zijn, of wat betreft uw naleving hiervan.

  In het bijzonder voor wat betreft de Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u:

  dat u bevestigt dat u over alle rechten beschikt met betrekking tot alle inhoud die door u wordt geplaatst of aangeboden, of die door Diensten van P-ages voor u wordt geïmporteerd, gekopieerd of geplaatst op uw Gebruikersplatform (“Gebruikersinhoud”), met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, code, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, gebruikersnamen, informatie die u verstrekt om de naam van een subdomein te creëren, teksten, literaire werken en alle andere soorten materiaal (“Inhoud”), of dat u anderszins beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de eigendom, de licentie en de toestemming met betrekking tot de Gebruikersinhoud die nodig zijn om wettig toegang te krijgen tot deze Gebruikersinhoud of deze te importeren, te kopiëren, te gebruiken te publiceren, over te dragen of in licentie te geven door u en door ons of aan ons gelieerde bedrijven;

  dat u beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de aanspraken, de licentie en de toestemming om Diensten van P-ages toegang te geven tot websites, webpagina’s en/of andere online diensten ten behoeve van het importeren, kopiëren, weergeven, uploaden, overdragen en/of op andere wijze gebruiken van uw Gebruikersinhoud;

  dat de Gebruikersinhoud juist, actueel, accuraat en nauwkeurig is (en zal blijven) en geen inbreuk maakt (of zal maken) op rechten van derden en dat het op geen enkele wijze onwettig voor u is om deze inhoud te uploaden, te importeren, te kopiëren, te bezitten, te plaatsen, te verzenden, weer te geven of op andere wijze te gebruiken in het land waar u of de bezoekers en gebruikers van uw Gebruikersplatform (“Eindgebruikers”) zich bevinden en dat het op geen enkele wijze onwettig is voor P-ages en/of uw Eindgebruikers om deze inhoud op te vragen, te importeren, te kopiëren, te uploaden, te gebruiken of te bezitten in samenhang met de Diensten van P-ages;

  dat u beschikt over alle nodige toestemmingen en machtigingen die op grond van alle toepasselijke wetgeving vereist zijn voor het plaatsen, verzenden en publiceren van persoonsgegevens en/of afbeeldingen of portretten van natuurlijke personen, entiteiten of eigendommen die deel uitmaken van de Gebruikersinhoud en dat u zich zult houden aan alle wetgeving die hierop van toepassing is.

  U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe:

  ten volle te voldoen aan alle toepasselijke wetten en andere contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten van P-ages (en alle daarmee samenhangende interacties of transacties), met inbegrip van de specifieke wetten die van toepassing zijn op u of uw Eindgebruikers in een van uw geografische locaties;

  als enige verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor elk gebruik van de Diensten van P-ages dat plaatsvindt vanaf uw Gebruikersaccount en/of Gebruikersplatform(en) en voor al uw Gebruikersinhoud (met inbegrip van eventuele gevolgen van het openen, importeren, uploaden, kopiëren, gebruiken of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud op of met betrekking tot de Diensten van P-ages);

  regelmatig en zelfstandig over te gaan tot het opslaan en back-ups maken van uw Gebruikersinhoud en van de informatie die door u wordt verwerkt met betrekking tot uw Gebruikersplatform, met inbegrip van gegevens betreffende Eindgebruikers, Gebruikersproducten en alle toepassingen en/of Diensten van derden die u gebruikt;

  van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van P-ages of haar partners te ontvangen per post, e-mail of een ander kanaal dat u ons ter beschikking hebt gesteld (met inbegrip van uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Indien u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke mededelingen niet wenst te ontvangen, laat ons dat dan op elk gewenst moment weten;

  P-ages het eeuwigdurende, wereldwijde en gratis gebruik toe te staan van elke versie van uw Gebruikersplatform (of een deel daarvan) voor elke marketingactiviteit of promotionele activiteit van P-ages, online en/of offline en P-ages het recht toe te staan die te wijzigen voor zover redelijkerwijs nodig is voor dergelijke doeleinden. U ziet af van elke vordering tegen P-ages en tegen iedereen die namens P-ages handelt voor wat betreft vroegere, huidige of toekomstige morele rechten, rechten van kunstenaars of andere soortgelijke rechten wereldwijd die u op uw Gebruikersplatform hebt voor een dergelijk beperkt toegestaan gebruik;

  te aanvaarden dat P-ages naar eigen goeddunken handelt bij het bepalen van de middelen, wijzen en methoden betreffende het leveren van de Diensten van P-ages, waaronder het hosten, doorgeven, publiceren en/of weergeven van een Gebruikersplatform en/of Inhoud (met inbegrip van de opname en de presentatie van advertenties of andere gerelateerde commerciële inhoud);

  te aanvaarden dat P-ages het recht heeft de Diensten van P-ages onder alternatieve prijsschema’s aan te bieden en verschillende voorwaarden te stellen aan het uploaden, opslaan, downloaden en gebruiken van de Diensten van P-ages in elk prijsschema, zoals beperkingen aan het gebruik van netwerkverkeer en bandbreedte, omvang en/of lengte van Inhoud, kwaliteit en/of indeling van Inhoud, bronnen van Inhoud, downloadvolume of -tijd, aantal abonnees voor uw Inhoud enzovoort.

  U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe:

  zich te onthouden van het kopiëren, wijzigen, hergebruiken, maken van afgeleide werken, downloaden, aanpassen, reverse-engineeren, emuleren, migreren naar een andere dienst, vertalen, compileren, decompileren of ontleden van de Website van P-ages, de Diensten van P-ages (of delen daarvan), Inhoud aangeboden door P-ages dan wel door Diensten van derden voor gebruik en weergave op Gebruikersplatformen (“Gelicentieerde inhoud”) en/of delen daarvan op elke mogelijke manier, of het publiekelijk weergeven, uitvoeren, doorsturen of distribueren van al het bovenstaande zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van P-ages en/of zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden van P-ages;

  zich ervan te onthouden welke Gebruikersinhoud dan ook in te dienen, te verzenden of weer te geven, of Gelicentieerde Inhoud te gebruiken, in een context die beschouwd kan worden als lasterlijk, smadelijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, opruiend, beledigend, racistisch, aanstootgevend, bedrieglijk of frauduleus, aanzettend tot crimineel of schadelijk gedrag of op een andere manier inbreuk makend op de rechten van P-ages of van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, contractuele of fiduciaire rechten), of die anderszins een persoon, entiteit of merk in een slecht daglicht plaatst of in diskrediet brengt, zonder hun voorafgaande expliciete goedkeuring;

  zich te onthouden van onwettige handelingen om inloggegevens en/of wachtwoorden voor andere websites, externe partijen, softwareprogramma’s of diensten te verzamelen;

  zich te onthouden van phishingactiviteiten en het verzamelen, uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van creditcardgegevens of andere soorten financiële gegevens voor het innen van betalingen, tenzij en voor zover dit gebeurt in overeenstemming met geldende wetgeving, zoals de PCI DSS-standaard indien van toepassing;

  zich te onthouden van het uploaden, invoegen, verzamelen of op andere wijze binnen de Website van P-ages of de Diensten van P-ages (of onderdelen hiervan) beschikbaar stellen van (i) kwaadaardige, onwettige, beledigende of aanstootgevende Inhoud en/of (ii) beschermde medische informatie zoals onder de noemer van "Protected Health Information" is gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA");

  zich te onthouden van het publiceren en/of gebruiken van Diensten van P-ages of van Gelicentieerde Inhoud op een website, medium, netwerk of systeem anders dan wat ter beschikking wordt gesteld door P-ages, en/of van ‘framing’, ‘deeplinking’, ‘scraping’, spiegeling en/of het creëren van een browser of raamwerk betreffende een van de Diensten van P-ages, Gelicentieerde inhoud en/of Gebruikersplatformen (of delen daarvan), tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toegestaan door P-ages;

  zich te onthouden van het gebruik van ‘robots’, ‘spiders’ of ander automatische middelen, programma’s, scripts, algoritmen of methoden of soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om toegang te krijgen tot delen van de Diensten van P-ages (of de gegevens en/of Inhoud hiervan) of om deze te verkrijgen, te kopiëren of te monitoren en van het op enigerlei wijze reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of de weergave van Diensten van P-ages om toegang te krijgen of pogen te krijgen tot materialen, documenten, diensten of gegevens via welk middel dan ook dat niet bewust via de Diensten van P-ages ter beschikking is gesteld;

  niet te handelen op een wijze die zou kunnen worden gezien als nadelig voor de reputatie en de goodwill van P-ages, of die P-ages schade kan berokkenen of in diskrediet kan brengen;

  niet over te gaan tot het aanschaffen van zoekwoorden op een zoekmachine of een ander pay-per-click platform (zoals Google AdWords), of van domeinnamen die gebruikmaken van de naam P-agesof van Merken van P-ages en/of varianten of verkeerd gespelde versies hiervan;

  zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit en geen foutieve informatie te verstrekken over de Diensten van P-ages en/of het Gebruikersplatform, hetzij direct of indirect, of op andere wijze te manipuleren zodat uw identiteit of de oorsprong van een bericht of inzending die u naar P-ages en/of Eindgebruikers verstuurt, wordt verhuld;

  geen misleidende voorstelling te geven van uw band met een persoon of entiteit en niet valselijk te beweren of te suggereren dat P-ages of een derde partij uzelf, uw Gebruikersplatform, uw bedrijf, uw Gebruikersproducten of een mededeling van uzelf onderschrijft;
  niet over te gaan tot het omgekeerd zoeken (‘reverse lookup’) of het traceren of proberen te traceren van een andere Gebruiker van de Diensten van P-ages, het recht op privacy of andere rechten van Gebruikers van P-ages niet in de weg te staan of te schenden, en persoonlijk identificeerbare gegevens over bezoekers of gebruikers van de Diensten van P-ages en/of van het Gebruikersplatform niet te verzamelen of in te zamelen zonder hun uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming;

  niet over te gaan tot het uitschakelen, omzeilen of anderszins terzijde schuiven van maatregelen die bedoeld zijn om toegang tot de Diensten van P-ages, de Gebruikersplatformen, accounts van andere Gebruikers of andere systemen of netwerken betreffende de Diensten van P-ages te beperken of te verhinderen, door middel van hacking, het oogsten van wachtwoorden (‘password mining’) of andere onwettige of verboden methodes;

  niet over te gaan tot het opsporen, scannen of testen op kwetsbaarheden van de Diensten van P-ages of van een netwerk dat is aangesloten op de Diensten van P-ages;

  niet over te gaan tot het uploaden naar of gebruikmaken van de Diensten van P-ages en/of een Gebruikersplatform met als doel het ontwerpen, ontwikkelen, verspreiden en/of anderszins versturen of uitvoeren van een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, webbug, spyware, malware of andere computercode, bestanden of programma’s die (mogelijk) bedoeld zijn om de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of te kapen, of van andere schadelijke of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve componenten of computercode;

  geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting met zich meebrengt van de infrastructuur van de Diensten van P-ages of van systemen of netwerken van P-ages die met de Diensten van P-ages verbonden zijn, niet op een andere manier over te gaan tot het verstoren of belemmeren van de werking van Diensten van P-ages of van de servers en netwerken waarop deze worden gehost of beschikbaar gesteld, en de vereisten, de procedures, het beleid of de regels betreffende dergelijke servers of netwerken in acht te nemen;

  de Diensten van P-ages en/of Gebruikersplatformen niet te gebruiken in het kader van een vorm van spam, ongevraagde e-mail, fraude, oplichting, phishing, kettingbrieven, piramideconstructies of soortgelijke praktijken, en niet op een andere manier over te gaan tot onethische marketing of reclame;

  uzelf geen toegang te verschaffen tot Diensten van P-ages, Gebruikersaccounts, Gelicentieerde inhoud en/of Gebruikersinhoud via methoden of technologieën (zoals ‘scraping’ en ‘crawling’) anders dan onze openbaar ondersteunde interfaces;

  het gebruik van of de toegang tot de Gelicentieerde inhoud en/of de Diensten van P-ages niet te verkopen, in licentie te geven of te exploiteren voor commerciële doeleinden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden van P-ages;

  niet over te gaan tot het verwijderen van copyrightmeldingen, watermerken, restricties en tekenen die de eigendomsrechten van onze licentiegevers aangeven, met inbegrip van het copyrightsymbool [©], Creative Commons-indicatoren [(cc)] of merken [® of ™], die te vinden zijn in of in samenhang met de Diensten van P-ages en/of in Gelicentieerde Inhoud;

  de Voorwaarden van P-ages en andere regelgeving en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten van P-ages niet te schenden of pogen te schenden of op een andere manier niet na te leven; en

  de Diensten niet te bezoeken of te gebruiken ten behoeve van benchmarking of soortgelijke concurrentie-analyse of met het oogmerk concurrerende producten of diensten te ontwikkelen.
  U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat het niet-naleven van het bovenstaande of het geven van een onjuiste voorstelling van zaken door u op dit vlak ertoe kan leiden dat uw Gebruikersaccount en/of aan u ter beschikking gestelde Diensten onmiddellijk beëindigd kunnen worden – al dan niet met verdere kennisgeving aan u en zonder enige terugbetaling van reeds voor deze Diensten betaalde bedragen.

  Inhoud en eigendom

  Uw intellectuele eigendom:

  In relatie tot P-ages bent u de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud en alle andere materialen die door u zijn gemaakt, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, illustraties, composities, kunstwerken, code, interfaces, teksten en literaire werken. P-ages maakt geen aanspraak op de eigendom van uw inhoud. U erkent en stemt ermee in dat wij, uitsluitend om de Dienst aan u te kunnen leveren, uw Gebruikersinhoud moeten openen en uploaden en/of kopiëren naar ons platform, met inbegrip van clouddiensten en ‘content delivery networks’ (CDN’s), aanpassingen betreffende de weergave moeten aanbrengen, kopieën ten behoeve van back-ups moeten maken en alle andere technische handelingen moeten uitvoeren om onze Diensten te kunnen leveren, geheel naar ons eigen inzicht.

  Intellectuele eigendom van P-ages

  Alle rechten, aanspraken en belangen betreffende de Diensten van P-ages, met inbegrip van alle materialen die auteursrechtelijk beschermd kunnen worden of andere inhoud die onderworpen is of kan zijn aan intellectuele eigendomsrechten op grond van welke toepasselijke wetgeving dan ook (zoals kunstwerken, afbeeldingen, foto’s, websitesjablonen en -widgets, literaire werken, bron- en objectcode, computercode (inclusief HTML), toepassingen, audio, muziek, video en andere media, ontwerpen, animaties, interfaces, documentatie, afgeleide producten en versies, de look-and-feel van de Diensten van P-ages, methoden, producten, algoritmen, gegevens, interactieve functies en objecten, advertentie- en acquisitietools en -methoden, uitvindingen, handelsgeheimen, logo’s, domeinen, aangepaste URL’s, merken, dienstmerken, handelsnamen en andere identificatiemiddelen in eigendom), al dan niet geregistreerd en/of registreerbaar (gezamenlijk “Intellectueel eigendom”) en alle afleidingen daarvan, zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan P-ages.

  Op voorwaarde dat u de Voorwaarden van P-ages volledig nakomt en alle verschuldigde Vergoedingen tijdig betaalt, verleent P-ages u hierbij, na het aanmaken van uw Gebruikersaccount en voor zolang als P-ages u de Diensten van P-ages wil blijven leveren, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, volledig herroepbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Diensten van P-ages en de Gelicentieerde inhoud, met het doel om uw Gebruikersplatform te maken en weer te geven aan Eindgebruikers en om uw Gebruikersproducten (zoals hierna gedefinieerd) daarop aan te bieden, uitsluitend zoals uitdrukkelijk toegestaan krachtens de Voorwaarden van P-ages en uitsluitend in het kader van de Diensten van P-ages.

  De Voorwaarden van P-ages verschaffen geen rechten of belangen in de Intellectuele eigendom van P-ages (of delen daarvan), met uitzondering van de beperkte licentie zoals uitdrukkelijk hierboven verleend. Niets in de Voorwaarden van P-ages houdt een overdracht of afstandsverklaring in betreffende Intellectuele eigendomsrechten waarover P-ages beschikt op grond van de wet.

  Naast het bovenstaande geldt dat in het kader van de Diensten van P-ages bepaalde lettertypen aan u beschikbaar worden gesteld, die door een externe leverancier aan P-ages in licentie worden gegeven en waarop derhalve aanvullende licentiebepalingen van de desbetreffende leverancier van toepassing zijn. Deze aanvullende bepalingen kunt u hier inzien: https://www.p-ages.com/terms-of-use.html.

  Feedback en suggesties

  Indien u ons suggesties, opmerkingen of andere feedback stuurt met betrekking tot (bestaande, voorgestelde of potentiële) Diensten van P-ages waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of kunnen rusten (“Feedback”), dan wordt deze Feedback exclusief eigendom van P-ages. Door het verstrekken van dergelijke Feedback aan P-ages erkent en aanvaardt u dat deze door P-ages mag worden gebruikt om: (i) de Diensten van P-ages verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren, (ii) assistentie en technische ondersteuning te verlenen, (iii) contact met u op te nemen voor algemene of gepersonaliseerde berichten en/of verzoeken om een gesprek op basis van uw Feedback of andere informatie, (iv) bepaalde promoties te ondersteunen, te sponsoren en aan te bieden en de resultaten hiervan te monitoren, (v) geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide informatie te genereren, die door P-ages gebruikt kan worden om haar diensten te leveren en te verbeteren, (vi) de gegevensbeveiliging en de fraudepreventiemaatregelen van P-ages te verbeteren, en (vii) te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voorschriften. Daarnaast (1) verklaart en garandeert u dat deze Feedback juist en volledig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden; (2) draagt u alle rechten, aanspraken en belangen die u met betrekking tot de Feedback hebt onherroepelijk over aan P-ages; en (3) doet u uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle aanspraken met betrekking tot vorige, huidige of toekomstige morele rechten, rechten van kunstenaars en andere soortgelijke rechten betreffende de Feedback, overal ter wereld.

  Privacy

  Bepaalde delen van de Diensten van P-ages (met inbegrip van bepaalde hierin vervatte Diensten van derden vergen of omvatten het insturen, verzamelen en/of gebruiken van bepaalde persoonsgegevens. In het bijzonder kunnen P-ages en dergelijke Diensten van derden, in het kader van het openen of gebruiken van de Diensten van P-ages, bepaalde gegevens over Gebruikers en Eindgebruikers verzamelen, bekijken en gebruiken, met inbegrip van de activiteiten of de bezoeken van Gebruikers en Eindgebruikers via de Diensten van P-ages en/of Gebruikersplatformen. Wij raden u aan regelmatig ons Privacybeleid en het overeenkomstige beleid van Diensten van derden na te lezen voor meer informatie over deze gegevensverzameling en dit gebruik.

  Wij vinden uw privacy belangrijk en dat zou u ook moeten vinden. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Vergoedingen voor diensten

  Betaalde diensten:

  Het gebruik van bepaalde Diensten van P-ages kan afhankelijk worden gemaakt van de betaling van vergoedingen die door P-ages naar eigen goeddunken worden bepaald (respectievelijk “Betaalde diensten” en “Vergoedingen”). P-ages zal u op de hoogte stellen van de Vergoedingen die gelden voor dergelijke Betaalde diensten. Indien u van deze Betaalde diensten wilt gebruikmaken of ze wilt ontvangen, dan moet u alle betreffende Vergoedingen vooraf betalen.

  P-ages behoudt zich het recht voor de Vergoedingen te allen tijde te wijzigen nadat er aan u een kennisgeving is verstuurd voor zover deze wijziging gevolgen kan hebben voor uw bestaande abonnementen. Indien u een korting hebt gekregen of gebruik hebt gemaakt van een andere aanbieding, dan heeft P-ages het recht uw abonnement op de betreffende Diensten van P-ages automatisch en zonder kennisgeving te verlengen, tegen de volledige prijs van de Vergoeding die van toepassing is.

  Alle Vergoedingen worden weergegeven in Euro, tenzij dit door P-ages expliciet en schriftelijk anders wordt vermeld. Voor zover dit wettelijk is toegestaan (en tenzij dit anders schriftelijk door P-ages wordt vermeld) is elke Vergoeding exclusief belastingen (waaronder belasting op toegevoegde waarde, omzetbelasting, belasting op goederen en diensten enzovoort) en heffingen of rechten die door belastingautoriteiten worden opgelegd (“Belastingen”) en bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle relevante Belastingen die betrekking hebben op uw gebruik van de Diensten van P-ages of op elke betaling of aankoop die u doet. Indien P-ages verplicht is Belastingen te innen of te betalen voor de Vergoedingen die door u verschuldigd zijn en ongeacht of dergelijke Belastingen reeds zijn toegevoegd aan of reeds van u zijn geïnd bij voorgaande transacties, dan kunnen dergelijke Belastingen worden toegevoegd aan de betaling van openstaande Vergoedingen en zullen zij worden opgenomen op de Factuur voor dergelijke transactie. Wij raden u aan na te gaan of u aanvullende vergoedingen verschuldigd bent aan derden in verband met de aankoop of het verlengen van Betaalde diensten (zoals internationale transactiekosten, valutaomwisselingskosten of vergoedingen aan banken of creditcardmaatschappijen). P-ages is niet aansprakelijk voor dergelijke aanvullende vergoedingen of kosten.

  Als onderdeel van het registreren of van het verstrekken van informatie in het kader van het ontvangen van Betaalde diensten, geeft u ook toestemming aan P-ages om (rechtstreeks of via haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of andere derde partijen) betalingen en dienstverleningskosten te vragen en te innen (of anderszins in rekening te brengen, terug te betalen of te factureren) via onze betalingsprovider of uw eigen bankinstelling en om inlichtingen in te winnen die P-ages of haar gelieerde ondernemingen nodig kunnen achten om de door u opgegeven betaalrekening of financiële informatie te valideren, met als doel snelle betaling te kunnen waarborgen, onder meer in het kader van het ontvangen van bijgewerkte betaalgegevens van de provider van uw betalingen, creditcard of bankrekening (bijvoorbeeld bijgewerkte gegevens over de vervaldatum of het kaartnummer, zoals die door uw creditcardmaatschappij aan ons kunnen worden verstrekt).

  ​U moet uw creditcardgegevens opslaan bij P-ages om te kunnen betalen voor uw Betaalde Diensten ("Stored Card"). U kunt uw opgeslagen kaart identificeren aan de hand van de laatste vier cijfers op de pagina met accountinstellingen.

  Facturen

  P-ages en haar gelieerde ondernemingen schrijven een factuur of creditnota uit voor elke betaling van Vergoedingen of terugbetalingen aan of door P-ages (“Factuur”). Elke factuur wordt als elektronisch document opgemaakt en gebaseerd op het land dat vermeld staat in uw factuuradres. Facturen worden u ter beschikking gesteld via uw Gebruikersaccount en/of per e-mail. Voor het uitreiken van de Factuur kan het zijn dat u Persoonsgegevens moet meedelen (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid) om te voldoen aan lokale regelgeving. Merk op dat de Factuur die wordt weergegeven in uw Gebruikersaccount misschien niet volstaat volgens de regelgeving die op u van toepassing is, en in dat geval alleen als pro-formadocument mag worden gebruikt.

  Annuleren of Beëindigen van het abonnement

  Klant kan het gebruik van de Dienst met of zonder reden beëindigen door P-ages ten minste vijftien (15) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.
  Accounts worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd vóór de maandelijkse verlengingsdatum. De Klant kan zijn account beëindigen door P-ages ten minste vijftien (15) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail naar support@p-ages.com. De ingangsdatum van de beëindiging moet de laatste dag van een betalingscyclus zijn, en een schriftelijke kennisgeving van beëindiging moet door P-ages zijn ontvangen niet minder dan vijftien (15) dagen voorafgaand aan de volgende betalingscyclus om van kracht te worden op de laatste dag van de huidige factureringscyclus.
  De Service wordt maandelijks vooraf gefactureerd en kan niet worden gerestitueerd. Bij betaling op jaarbasis wordt restitutie verleend voor ongebruikte maanden. In dat geval worden de gebruikte maanden in rekening gebracht op basis van het reguliere maandbedrag.
  Restitutie voor instelkosten en andere aanpassingen die door de klant zijn besteld en door het bedrijf zijn voltooid, worden niet verstrekt.
  Annuleringsverzoeken moeten vóór de vervaldatum zijn ontvangen voor de volgende betalingscyclus.
  P-ages heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Service of enige andere P-ages-service te allen tijde om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en het verbeuren en opgeven van alle inhoud in uw Account. P-ages behoudt zich het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren.

  Annulering door P-ages

  Indien u een of meer Voorwaarden van P-ages niet naleeft en/of een verschuldigde Vergoeding niet betaalt, dan kan P-ages uw Gebruikersaccount en Gebruikersplatform(en) of bepaalde functies ervan, evenals het verstrekken van gerelateerde Diensten van P-ages (bijvoorbeeld Betaalde diensten) of Diensten van derden opschorten (tot het volledige bedrag is betaald) of annuleren.

  Verlies van gegevens, inhoud en capaciteit

  Indien uw Gebruikersaccount, Diensten van P-ages of Diensten van derden betreffende uw Gebruikersaccount worden geannuleerd (hetzij op uw verzoek of door P-ages), kan dit de oorzaak zijn van of leiden tot het verlies van bepaalde inhoud, functies of capaciteit van uw Gebruikersaccount, met inbegrip van eventuele Gebruikersinhoud, gegevens van Eindgebruikers of andere daarin vervatte gebruiksgegevens, zoals de reservering of registratie van een domeinnaam die bij dergelijke Diensten was inbegrepen (“Capaciteitsverlies”). P-ages is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijk Capaciteitsverlies of voor het maken van een back-up van uw Gebruikersaccount, Gebruikersinhoud of gegevens van Eindgebruikers. Houd er ook rekening mee dat extra Vergoedingen kunnen worden gevraagd voor het opnieuw activeren van een Gebruikersaccount en/of Diensten van P-ages na annulering, en dat deze Vergoedingen door P-ages geheel naar eigen inzicht worden bepaald.

  E-Commerce

  Algemeen:

  De P-ages-diensten omvatten ook bepaalde functies die u in staat stellen om goederen, inhoud, media, tickets voor evenementen en diensten te verkopen via uw gebruikersplatform ("Gebruikersproducten", en collectief – "E-Commerce").

  U bent zelf verantwoordelijk voor uw Gebruikersproducten en E-Commerce gerelateerde activiteiten, en alle promoties en gerelateerde content die in uw Gebruikersplatform zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, en de naleving van alle wetten die daarop van toepassing zijn. Wij bieden u slechts het platform aan om uw online E-Commerce activiteiten te beheren. Wij zijn niet betrokken bij uw relatie en/of enige transactie met een daadwerkelijke of potentiële koper van uw Gebruikersproducten.

  Wanneer iemand uw Gebruikersproducten koopt, worden de betalingen voor dergelijke transacties verwerkt via P-ages-betalingen of via een externe betalingsdienstaanbieder ("Payment Provider(s)").

  Betalingsdienstaanbieders

  Afhankelijk van uw locatie, kan P-ages bij aankoop van bepaalde betalingsapps automatisch een P-ages-betalingsaccount op uw naam aansluiten om u in staat te stellen betalingen van uw klanten te accepteren. Elke uitbetaling van een dergelijke account is afhankelijk van de voltooiing van het registratieproces voor P-ages-betalingen. Een dergelijke P-ages-account wordt beheerst door de P-ages Gebruiksvoorwaarden voor betalingen, die hierbij zijn opgenomen door middel van verwijzing. Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat u uw site publiceert en betalingen accepteert. Elke account die verbonden is met andere Betalingsproviders wordt beheerst door de servicevoorwaarden van deze Betalingsprovider. Wij zijn geen partij bij, noch zijn wij op enigerlei wijze verantwoordelijk voor uw relatie met een dergelijke Betalingsprovider, of voor de handelingen van een van deze Betalingsproviders. U erkent en gaat ermee akkoord dat P-ages Payments (indien beschikbaar in uw land) uw standaard Betalingsprovider zal zijn. Als u P-ages Payments of een andere Betalingsprovider niet actief wenst te houden, is het uw verantwoordelijkheid om deze te deactiveren.

  Evenementen app

  Afhankelijk van uw plan, kan P-ages u servicekosten in rekening brengen voor het installeren van een evenementenkalender indien dit niet op uw website aanwezig is. Je gaat hierbij akkoord met het betalen van dergelijke kosten, zoals vereist door P-ages, en machtigt P-ages om haar betalingsverwerkende partners of uw Betalingsprovider, voor zover van toepassing, opdracht te geven om dergelijke kosten in mindering te brengen op uw relevante transacties, of om dergelijke kosten op een andere manier te innen.

  E-commerce en Garanties

  Door gebruik te maken van een van onze E-Commerce functies, erkent, garandeert en gaat u ermee akkoord dat:

  u uitsluitend en volledig verantwoordelijk bent voor alle Belastingen en vergoedingen van welke aard dan ook die verband houden met uw E-Commerce activiteiten, met inbegrip van Belastingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van de Gebruikersproducten, en om de juiste bedragen te innen, te rapporteren en over te maken aan de juiste autoriteiten en/of uw Eindgebruikers hiervan op de hoogte te stellen en hen te voorzien van een naar behoren uitgereikte factuur zoals vereist door de wet;

  Eventuele belastingen die worden aangegeven door de E-Commerce functies die door P-ages aan u worden verstrekt, worden uitsluitend ter illustratie verstrekt en kunnen op geen enkele wijze worden ingeroepen;

  u verantwoordelijk bent voor en alle kosten draagt van de aanschaf en levering van uw Gebruikersproducten, en voor het leveren van deze producten op een veilige en professionele manier, in overeenstemming met de industriestandaarden;

  u uitsluitend verantwoordelijk bent voor alle verklaringen en beloftes die u doet en voor alle hulp, garantie en ondersteuning met betrekking tot de Gebruikersproducten, en u echte contactinformatie op uw Gebruikersplatform zult verstrekken voor eventuele vragen, klachten of claims; en

  u geen Gebruikersproducten mag aanbieden of verkopen, of informatie, inhoud of materiaal met betrekking tot Gebruikersproducten verstrekken die als gevaarlijk, nagemaakt, gestolen, frauduleus, beledigend of oneigenlijk kunnen worden beschouwd; die verboden zijn voor verkoop, distributie of gebruik; of die anderszins niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief met betrekking tot consumentenrechten, intellectuele-eigendomsrechten of privacyrechten, productveiligheid, handelsvoorschriften en sancties, ondersteuning, onderhoud en export; en -


  ​P-ages te allen tijde en naar eigen goeddunken uw Gebruikersplatform en/of Gebruikersproducten - al dan niet geïncorporeerd, gepubliceerd met of deel uitmakend van uw Gebruikersplatform - kan opschorten, uitschakelen of verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of enige Eindgebruikers, met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende Capaciteitsverliezen.

  Algemeen

  P-ages behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en op elke mogelijke wijze, met of zonder voorafgaande kennisgeving, over te gaan tot het wijzigen, opschorten of beëindigen van Diensten van P-ages (of van functies of prijzen hiervan) en/of tot het om welke reden dan ook beëindigen van uw toegang tot Diensten van P-ages (inclusief verwijdering van materialen die door u in samenhang met Diensten van P-ages zijn vervaardigd) en/of tot het wijzigen van Voorwaarden van P-ages. U stemt ermee in dat Wix tegenover u of derden niet aansprakelijk kan worden gesteld voor wijziging, schorsing of stopzetting van deze Diensten van P-ages.

  Indien een dergelijke wijziging het betalen van aanvullende Vergoedingen met zich meebrengt, dan sturen wij u bericht over dergelijke Vergoedingen voorafgaand aan het doorvoeren van deze specifieke wijzigingen. Indien u dergelijke Vergoedingen niet betaalt, dan kunnen wij (geheel naar eigen inzicht) overgaan tot het annuleren van uw Gebruikersaccount, uw bestaande Diensten van P-ages blijven ondersteunen zonder de wijzigingen door te voeren, of u alternatieve diensten aanbieden.

  Term of use toepasselijk recht

  U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden in alle opzichten worden beheerst door de wetten en rechtbanken in België. De contractpartijen komen overeen dat alle geschillen die voortvloeien uit en aangaande deze voorwaarden zullen worden opgelost door gezamenlijke inspanningen van de partijen. In het geval dat de algemene toestemming niet kan worden verkregen, moet elke claim of geschil die de gebruiker heeft tegen P-ages. worden beslecht door een rechtbank in België.
  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U gaat ermee akkoord deze voorwaarden regelmatig te bekijken en op de hoogte te zijn van de aangebrachte wijzigingen. Door de site te blijven gebruiken na een geposte revisie, gaat u ermee akkoord u eraan te houden.

  *Deze overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 22 augustus 2020. Deze is van kracht tussen u en P-ages vanaf de datum waarop u deze overeenkomst accepteert.